Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.

Znajdź nas na facebooku

Informacje

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z dnia 26.07.2021 r.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

z dnia 26 lipca 2021 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, zwany dalej GOK, określa:

 

a) strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie:

b) zasady funkcjonowania i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie,

c) postanowienia końcowe.

 

§ 2

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie działa na podstawie przepisów obowiązujących ustaw,
w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statutu oraz niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

 1. „GOK” - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
 2. „Organizatorze” - należy przez to rozumieć Gminę Kłodawa,
 3. „Burmistrzu” - należy przez to rozumieć Burmistrza Kłodawy

 

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOK

 

§ 4

 

1. W skład struktury organizacyjnej GOK wchodzą:

 

1) Dyrektor GOK;

 

2) następujące komórki organizacyjne:

 

a) Dział Artystyczny;

 

b) Dział Organizacyjny.

 

2. Pracą komórek wskazanych w ust. 1. pkt. 2)  kieruje oraz nadzoruje Dyrektor GOK.

 

3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOK

 

§ 5

 

 1. Działalność GOK prowadzona jest na podstawie corocznego:

 

 

 1. planu działalności,
 2. planu finansowego,

 

            - które powstają po uzgodnieniu z Organizatorem.

 

 1. GOK działa w oparciu o następujące zasady:

 

 • zgodności z porządkiem prawnym;
 • służebności wobec społeczności lokalnej,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • planowania pracy,
 • kontroli wewnętrznej,
 • podziału zadań pomiędzy Dyrektora GOK i poszczególnych pracowników,
 • wzajemnego współdziałania.

§ 6

 

 1. Realizacja zasad, o których mowa w § 5, stanowi podstawowe obowiązki i zadania pracowników GOK i realizowana jest na podstawie prawa i w granicach jego obowiązywania.
 2. Pracownicy GOK w wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani działać na rzecz mieszkańców gminy.
 3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy
  i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 4. Zakupy i inwestycje dokonywane są przy wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie
  z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 5. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.
 6. GOK kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
 7. Pracownicy wykonują swoje obowiązki w sposób zapewniający optymalną realizację zadań
  i ponoszą za to odpowiedzialność przed Dyrektorem.
 8. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i sprawuje nad nimi kontrolę.
 9. GOK działa zgodnie z rocznym planem wynikającym z Rocznego Planu Budżetowego.
 10. Roczny Plan Budżetowy z planu merytorycznego oraz finansowego, przekładanego Organizatorowi.
 11. W GOK działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników GOK.
 12. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w GOK określa zarządzenie Dyrektora w sprawie kontroli zarządczej.
 13. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie materiałów, sprzętu i urządzeń powierzonych
  do wykonywania obowiązków służbowych, w czasie pracy, jak i po jej zakończeniu stanowi podstawowy obowiązek pracowniczy każdego pracownika korzystającego z mienia pracodawcy.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA

 

§ 7

 

 1. Zakres zadań Dyrektora określony jest Statutem GOK oraz zawartymi umowami. Do zadań Dyrektora należy kierowanie bieżącą działalnością GOK, a w szczególności:

 

 1. reprezentowanie GOK na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem GOK,
 3. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami GOK;.
 4. ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
 5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 6. ustalanie rocznego planu działania oraz rocznego planu finansowego,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności GOK, które przekłada Radzie Gminy,
 8. pozyskiwanie środków na realizację zadań własnych i innych zadań;
 9. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi,
 10. zawieranie umów o charakterze cywilnoprawnym zapewniających prawidłową realizację zadań GOK,
 11. odpowiedzialność za kontrolę zarządczą w GOK.

 

 1. Dyrektor może upoważnić pracowników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

 

 1. W przypadku, gdy Dyrektor nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

 

 

ROZDZIAŁ V

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

 

§ 8

 

 1. Do zadań pracowników Działu Artystycznego należy:

 

 • planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć artystycznych zgodnie z harmonogramem obowiązującym w GOK;
 • prowadzenie naboru kandydatów do sekcji artystycznych;
 • tworzenie i rozwijanie nowych programów zajęć z muzyki, teatru, plastyki, rękodzieła itp.;
 • wyposażanie w wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki, w tym w zdobywanie umiejętności instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, poprzez prowadzenie zajęć śpiewu, gry
  na instrumentach itp.;
 • realizowanie programów zajęć według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • organizowanie i nadzorowanie konkursów, festiwali, występów i innych form aktywności
  i promocji;
 • udział w przygotowaniach i realizacji wydarzeń i imprez plenerowych organizowanych
  w przez GOK oraz na terenie gminy Kłodawa,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów tematycznych dla różnych grup wiekowych
  w GOK;
 • organizacja i prowadzenie zajęć oraz innych form artystycznych z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi;
 • organizacja własnego warsztatu pracy – przygotowanie i gromadzenie pomocy i materiałów metodycznych;
 • znajomość i umiejętność zastosowania różnorodnych technik plastycznych na potrzeby działań GOK;
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie muzyki, teatru, plastyki, rękodzieła itp.;
 • realizacja zatwierdzonego planu pracy;
 • organizowanie wystaw sztuk plastycznych / uczestnictwo w zewnętrznych konkursach;
 • organizacja konkursów i plenerów plastycznych;
 • projektowanie i wykonywanie dekoracji plastycznych na potrzeby GOK;
 • współpraca w organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych z współpracownikami instytucji,
 • nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem artystycznym;
 • prowadzenie listy obecności uczestników zajęć.
 • kształcenie i rozwijanie w sposób wzbogacający wiedzę, umiejętności praktyczne, postawy społeczne oraz rozwijający myślenie;
 • podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez GOK;
 • czynny udział w życiu placówki – pomoc pracownikom Działu Organizacyjnego/

 

 1. W skład Działu Artystycznego wchodzi:

 

 1. Specjalista do spraw wokalnych
 2. Animator amatorskiego ruchu artystycznego

 

 1. Zadania Specjalisty do spraw wokalnych:

 

 • kierownictwo muzyczne oraz prowadzenie przygotowania wokalnego i instrumentalnego członków grupy wokalnej/zespołu,
 • przygotowanie i realizacja określonej liczby koncertów muzycznych w GOK z udziałem zespołu zgodnie z harmonogramem działań placówki na dany rok;
 • przygotowywanie wybranych członków zespołu do udziału jako reprezentacja GOK
  w konkursach, festiwalach i przeglądach tematycznych oraz sprawowanie opieki merytorycznej w ramach ich uczestnictwa;
 • przygotowywanie grupy wokalnej/zespołu lub jego wybranych członków do występów okolicznościowych na terenie miasta i gminy Kłodawa zgodnie z harmonogramem działań placówki,
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i placówkami z terenu gminy w zakresie upowszechniania kultury,

 

4. Zadania Animatora  Amatorskiego Ruchu Artystycznego:

 • organizacja imprez,
 • przygotowanie i organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja wystaw artystycznych,
 • praca przy komputerze i obsługa stron internetowych,
 • reklama bezpośrednia działań GOK poprzez rozwieszanie plakatów i innych rekwizytów reklamowych,
 • inne prace związane z obsługą imprez kulturalno-rozrywkowych,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć prowadzonych przez GOK,

 

§ 9

 

 1. Do zadań pracowników Działu Organizacyjnego należy:

 

 • opracowywanie planu pracy i przekładanie go do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu, a następnie realizowanie go zgodnie z założeniami;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi i seniorami;
 • projektowanie i realizacja scenografii dla potrzeb imprez artystycznych organizowanych przez GOK;
 • reklamowanie imprez kulturalnych w instytucjach, placówkach oświatowych poprzez roznoszenie plakatów, ulotek itp.;
 • prowadzenie dokumentacji, w tym sprawozdań i informacji z zakresu działalności GOK oraz  dokumentacji fotograficznej, wideo, filmowej, przechowywanie notatek prasowych
 • opracowywanie projektów pism przewodnich i sponsorskich do potencjalnych sponsorów imprez;
 • współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi oraz lokalną społecznością w zakresie udziału grup i zespołów amatorskich w imprezach organizowanych przez GOK,
 • współpraca z instytucjami kultury, twórcami regionalnymi, animatorami ruchu społeczno-kulturalnego,
 • pomoc w przygotowywaniu i obsłudze imprez kulturalnych, wydarzeń kulturalnych
  i okolicznościowych, turniejów,zjazdów, konferencji organizowanych przez GOK lub instytucje współpracujące z GOK,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 • inwentaryzowanie mienia Ośrodka Kultury oraz dbałość o estetykę pomieszczeń obiektu;
 • zabezpieczanie majątku Ośrodka Kultury przed ewentualnymi szkodami;
 • obsługa gości i interesantów;
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie działalności merytorycznej GOK
  do zewnętrznych źródeł grantodawczych oraz realizacja programów, które uzyskały dofinansowanie;
 • pomoc przy obsłudze imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK;
 • organizowanie spotkań autorskich, wystaw, konkursów, kiermaszów oraz stoiska promocyjnego w trakcie trwania imprez;
 • czynny udział w życiu placówki – pomoc pracownikom Działu Artystycznego;
 • opracowywanie planów autorskich dla poszczególnych grup odbiorców w oparciu o ich zainteresowania, możliwości ich percepcji oraz wytyczne zawarte w planie pracy GOK
  i programach autorskich;
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć odpowiednich pod względem merytorycznym
  i wychowawczym w wymiarze określonym przez Dyrektora;
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, narzędzi i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji i poziomu wiedzy;
 • ponoszenie odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką instruktora;
 • wykonywanie zajęć dodatkowych wynikających z programu Ośrodka Kultury;
 • koordynacja świadczenia usług w zakresie udostępniania obiektów kulturalnych Ośrodka Kultury organizacjom kulturalnym, szkołom i innym instytucjom na cele kulturalne, edukacyjne i inne nie związane z działalnością kulturalną;
 • nadzorowanie realizacji kalendarza imprez kulturalnych;
 • obsługa informatyczna oraz obsługa mediów społecznościowych GOK;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora nie uwzględnionych w tym paragrafie, a wchodzących w zakres pracy,

 

 1. W skład Działu Organizacyjnego wchodzą:

 

 1. Główny Księgowy,
 2. Specjalista ds. Organizacji Imprez,
 3. Specjalista ds. Urządzeń Elektryczno – Akustycznych,
 4. Specjalista ds. Obsługi Urządzeń Akustyczno-Oświetleniowych,
 5. Specjalisty ds. Konserwacji,
 6. Pracownika sprzątającego.

 

 1. Zakres zadań:

 

 1. Głównego Księgowego

 

 • opracowywanie budżetu GOK wspólnie z Dyrektorem,
 • realizacja budżetu zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym planem finansowym,
 • przygotowanie dokumentów finansowych wpłat i wypłat,
 • obsługa programu Płatnik – sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, innych wymaganych przepisami prawa;
 • prowadzenie księgi inwentarzowej GOK,
 • prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej GOK zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,
 • prowadzenie operacji bankowo – kasowych,
 • nadzorowanie, przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
 • opracowywanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości GOK,
 • koordynacja wydatkowania i rozliczenie finansowe projektów dofinansowywanych z innych źródeł (m.in. z UE),
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji płacowej,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji księgowego.

 

 1. Specjalisty ds. Organizacji Imprez:

 

 

 • organizacja imprez, eventów, wydarzeń kulturalnych;
 • przygotowanie i organizacja zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja wystaw artystycznych,
 • praca przy komputerze i obsługa stron internetowych,
 • reklama bezpośrednia działań GOK poprzez rozwieszanie plakatów i innych rekwizytów reklamowych,
 • inne prace związane z obsługą imprez kulturalno-rozrywkowych,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć prowadzonych przez GOK,

 

 1. Specjalisty ds. Urządzeń Elektryczno – Akustycznych:

 

 • obsługa urządzeń akustycznych,
 • obsługa urządzeń multimedialnych,
 • obsługa urządzeń oświetlenia scenicznego,
 • obsługa i naprawy urządzeń elektrycznych,
 • nadzór techniczny nad powierzonymi urządzeniami, sprzętem, instalacją elektryczną oraz ich bezawaryjnym funkcjonowaniem poprzez systematyczne przeglądy i bieżące naprawy, usuwanie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie własnych spostrzeżeń lub zgłoszonych przez inne komórki organizacyjne,
 • przygotowanie i organizacja imprez - dystrybucja materiałów promujących wydarzenia kulturalne,
 • montaż i demontaż scenografii scenicznej, wystaw artystycznych
 • dokonywanie drobnych przeróbek i montażu instalacji elektrycznej, internetowej
  i telefonicznej, obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK, a także szkoleń i konferencji w zakresie oświetlenia, nagłośnienia i obsługi projektorów multimedialnych.

 

 1. Specjalisty ds. Obsługi Urządzeń Akustyczno – Oświetleniowych:

 

 • przygotowanie i organizacja imprez - dystrybucja materiałów promujących wydarzenia kulturalne,
 • montaż i demontaż scenografii scenicznej, wystaw artystycznych
 • praca przy komputerze,
 • obsługa stron internetowych,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • montaż i demontaż sprzętu estradowego (scena, nagłośnienie, oświetlenie) w tym załadunek, rozładunek sprzętu,
 • obsługa sprzętu nagłaśniającego,
 • obsługa sprzętu oświetleniowego,
 • obsługa elektronarzędzi,
 • inne prace związane z obsługą imprez kulturalno – rozrywkowych,
 • prace porządkowe na terenie GOK
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć prowadzonych przez GOK;

 

 

 

 1.  Specjalista ds. Konserwacji:

 

 • wykonywanie drobnych napraw, remontów budynku i pomieszczeń GOK;
 • wykonywanie napraw i remontów urządzeń i sprzętu GOK;
 • utrzymanie ładu i porządku w budynku GOK;
 • porządkowanie terenu wokół budynku GOK;
 • informowanie na bieżąco o zaistniałych usterkach lub bieżących potrzebach w budynku;
 • wypełnianie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
 • pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej dla mieszkańców gminy.

 

 1. Pracownik sprzątający:

 

 • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania;
 • wykonywanie prac z częstotliwością odpowiednią, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości;
 • właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości;
 • zgłaszanie Dyrektorowi  zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach;
 • współpraca  z użytkownikami pomieszczeń poprzez natychmiastowe reagowanie na zgłoszone przez nich bieżące potrzeby w zakresie sprzątania.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10

 

 1. Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników określają zakresy obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności związane z zajmowanym stanowiskiem.
 2. Zmiany w Regulaminie i schemacie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ I SPOTKAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMARZANACH FABRYCZNYCH W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Kłodawie

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Procedury Bezpieczeństwa

dotyczące organizacji imprez i spotkań okolicznościowych w

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  w Pomarzanach Fabrycznych

w Trakcie Epidemii COVID-19 w Polsce

 1. Cel

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji i spotkań okolicznościowych w świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych wydaje się w celu:

 1. Zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz gości obiektu.
 2. Zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników obiektu, gości oraz innych osób z zewnątrz.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 4. Postanowienia ogólne

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi opracowanymi przez GIS, MZ, MEN:

 

 1. Ogranicza się liczbę gości, maksymalna liczba uczestników imprezy to 120 osób.
 2. Zobowiązuje się organizatora do zakazu udziału w imprezie  osób chorych na COVID-19, zakażonych SARS-CoV-2, przebywających w kwarantannie, izolacji.
 3. Zaleca się,  aby przy stoliku siedziały razem osoby z tej samej rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego.
 4. Wprowadza się i zobowiązuje się do stosowania osoby przebywające w obiekcie, instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,dezynfekcji rąk.
 5. Informacje i instrukcje wywiesza się przed wejściem do budynku oraz w ogólnodostępnych miejscach.
 6. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szatani.
 7. Zaleca się utrzymanie bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.
 8. Ustala się limit osób przebywających w toalecie, mając na uwadze dystans społeczny 2 metry.
 9. Organizacja kilku imprez w jednym czasie w tym samym obiekcie nie jest możliwa.
 10. Obsługa powinna osłonić usta i nos lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych. Uczestnicy imprezy nie mają obowiązku noszenia maseczki ochronnej.
 11. Śledzenia oraz stosowania się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirusoraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.

 

 1. Wytyczne dla organizatora imprezy

Organizatora imprezy zobowiązuje się do:

 1. Poinformowania gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji.
 2. Przestrzegania wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
 3. Obowiązkowej dezynfekcji rąk przez gości przy wejściu na teren lokalu.
 4. Udostępnienia dozowników z płynem do dezynfekcji rąk podczas imprezy, szczególnie w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet.
 5. Zapewnienia odległości między blatami stolików (od ich brzegów), która powinna wynosić min. 2 m.
 6. Przestrzegania zasady, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.  
 7. Zapewnienia osoby do obsługiprzestrzeni samoobsługowych (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo)).
 8. Dostosowania liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski.
 9. Zapobiegania tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienia zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce np. za pomocą oznaczeń na podłodze.
 10. Częstego wietrzenia pomieszczeń, zwiększenia częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty.
 11. Dysponowania pełną listą gości i pracowników obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 12. Zobowiązania obsługi do przestrzegania i stosowania się do procedury i instrukcji.
 13. Przestrzegania zasad postępowania w przypadku podejrzenia osób zakażenia koronawirusem.
 14. Sprzątnięcia sali i dezynfekcji wszystkich sal i powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
  1. Wytyczne dla obsługi

Obsługę zobowiązuje się do:

 1. Zasłaniania nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z innymi osobami.
 2. Przestrzegania zasad higieny oraz dobrych praktyk higienicznych.
 3. Ograniczenia do niezbędnego minimum czasu załatwienia usługi; organizowanie montaży/demontaży, minimalizując kontakty.
 4. Przestrzegania i stosowania się do procedury i instrukcji.
  1. Stosowania zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie.

 

 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem organizator niezwłocznie odizolowuje od innych osób i odsyła transportem indywidualnym do domu. Niezwłocznie powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje ściśle wydawane instrukcje i polecenia.
 2. Osoba ta oczekuje na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 3. W pomieszczeniu izolatorium i przy wejściu do świetlicy znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. Organizator sprząta oraz dezynfekuje pomieszczenia i powierzchnie dotykowe.
 4. Organizator przekazuje pracownikowi GOK listę wszystkich osób przebywających podczas imprezy, obejmującą dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
  stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie z dnia 19 czerwca 2020 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁODAWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Kłodawie

z dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Procedury Bezpieczeństwa

Funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

w Trakcie Epidemii COVID-19 w Polsce

I. Postanowienia ogólne

 1. Procedurymają na celu ustalenie sposobu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie, ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem.
 2. Procedury dotyczą wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie i odbiorców, w tym m.in. uczestników zajęć i rodziców niepełnoletnich odbiorców.
 3. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 4. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
 5. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 6. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m²:
 7. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 8. Opracowanie regulaminu zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów.
 9. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać domu, centrum, ośrodku kultury.
 2. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń domu, centrum i ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 3. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, instrukcji dezynfekcji rąk.
 4. Monitorowanie prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 5. Ograniczenie liczebności odbiorców w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, posiadali rękawice ochronne ochronę zakrywającą usta i nos.
 7. Dopilnowanie, aby odbiorcy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 8. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni (np. co drugi wieszak) lub czasowe zniesienie takiej możliwości.
 9. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 10. Przygotowanie i umieszczenie w dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

III. Zasady postępowania i zachowania higieny

 1. Zakaz przebywania w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 2. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
 3. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.
 4. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z odbiorców dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 7. Otoczenie szczególną troską pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nieangażowanie w bezpośredni kontakt z odbiorcą osób powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych.
 8. Wytyczne dla pracowników:
 9. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 10. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, regularnie myć i dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
 11. Zachować bezpieczną odległość (rekomendowane są 2 metry).
 12. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 13. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 14. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
 15. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

IV. Zasady postępowania i zachowania higieny  dla odbiorców,
w tym m.in. uczestników zajęć i rodziców niepełnoletnich odbiorców

1. Osoby przebywające w Gminny Ośrodku Kultury w Kłodawie zobowiązują się do
przestrzegania procedur.

2. Przed wejściem do budynku Gminny Ośrodku Kultury w Kłodawie należy poddać się obowiązkowej dezynfekcji rąk.

2. W zajęciach mogą brać udział uczestnicy nie objęci rodzinną izolacją w związku
z koranwirusem, bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę.

3. Rodzice mogą wchodzić do placówki z dziećmi poniżej 6 r. życia wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1.5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Osoby przebywające w Gminny Ośrodku Kultury w Kłodawie nie przekraczają wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone oraz zachowują bezpieczną odległość.

5. Zniesione korzystanie z szatni – uczestnicy przychodzą na zajęcia już w obowiązujących strojach.

6. Zachowywać bezpieczną odległość od rozmówcy i pracowników placówki (minimum 1,5 m) od siebie.

 

V. Zasady organizacji zajęć

1. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury przy wejściu do budynku, pilnują aby instruktorzy odbierali/oddawali uczestnika zajęć od rodzica w drzwiach wejściowych, jeżeli zachodzi potrzeba pomagają.

2. W widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać na terenie GOK.

3. Informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK w Kłodawie w związku z prowadzoną działalnością statutową znajduje się na stornie internetowej  GOK oraz na tablicy ogłoszeń przy GOK w Kłodawie.

4. Przydział sali jest zależny od warunków określonych w wytycznych.

Liczba uczestników zajęć w poszczególnych salach jest ograniczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19   w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.  Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie na podstawie podpisanego oświadczenia złożonego każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć pracownikowi lub współpracownikowi.

Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie http://gok.klodawa.eu.

6. Wytyczne dotyczące ilości osób biorących udział w zajęciach ma poszczególne sale:

- holl główny – max. 11 osób + 1 osoba prowadząca

- scena na sali widowiskowej/zajęcia ruchowe – max. 4 osoby + 1 osoba prowadząca

- sala nr 3  – max. 5 osób + 1 osoba prowadząca

- sala nr 13 - max. 3 osoby + 1 osoba prowadząca

- sala nr 8 – max. 1 osoba + 1 osoba prowadząca

7. Możliwy jest udział widzów w seansie filmowym na sali widowiskowej (kinowej) – według wytycznych dla kin max.tj. nie więcej niż połowa liczby  miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

8. Możliwa jest organizacja spotkań dla max. 40 osób na sali widowiskowej(kinowej) – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

9. Minimalna przestrzeń do zajęć plastycznych  nie może być mniejsza niż 10 m2 na 1 osobę.

10. Współpracownicy zobowiązani są do opracowania regulaminu swoich zajęć w nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów.

10. Wydłużone zostają przerwy między zajęciami do 30 min celem wietrzenia mechanicznego

i grawitacyjnego sal. Jeśli jest taka możliwość funkcjonowanie bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

11. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.

12. Uczestnicy zajęć nie dotykają odzieży innych uczestników pozostawionych w sali.

13. Nie ma możliwości zostawiania wózków, rowerków, fotelików samochodowych i innych sprzętów przyniesionych z domu.

14. Korzystanie z dystrybutorów wody przez uczestników zajęć może odbywać się wyłącznie pod nadzorem pracownika lub współpracownika podczas przerwy w zajęciach.

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 1. Obowiązkowe zapoznanie personelu z wytycznymi związanymi z zakażeniem koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m.
 5. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
 8. Pracownicy GOK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni

przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją

sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni

koronawirusem.

 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

    niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (podwyższona

    temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśni) należy niezwłocznie odsunąć go

    od pracy.

 

10. W przypadku wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów sugerujących

zakażenie koronawirusem należy go odizolować od pozostałych wychowanków.

 

11. W GOK wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę

      w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

12. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup wychowanków, powiadomić

właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/wychowanek, należy poddać

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

14. W izolatorium i na portierni GOK znajdują się numery telefonów do stacji

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

15. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod

uwagę zaistniały przypadek (np. ustalenie listy osób przebywających w tym

samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba

podejrzana o zakażenie).

 

16. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które

miały kontakt z zakażonym.

 

17. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
      stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.